Skip to content

Handvest persoonlijke gegevens & Cookies

Welkom op de website www.t-express.be. Door verbinding te maken met de website of deze te raadplegen, erkent u het Handvest Persoonlijke gegevens en zogenaamde cookies (het “handvest”) en onze algemene gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ze zonder beperking of voorbehoud te aanvaarden.

Het handvest heeft tot doel u te informeren over de rechten en vrijheden die u kunt doen gelden ten aanzien van het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens en beschrijft de maatregelen die wij nemen om deze te beschermen.

TotalEnergies Marketing Belgium NV is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor de persoonsgegevens in het kader van het beheer van de website. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

1. DOEL VAN DE VERWERKING EN TYPES VERZAMELDE GEGEVENS

Om van de geboden diensten gebruik te kunnen maken, is het mogelijk dat u ons bepaalde persoonsgegevens, zoals naam, voornaam, e-mailadres verstrekt.

T-Express verwerkt uw persoonsgegevens om uw eventuele vragen via de contactformulieren te behandelen

In het bijzonder, kunnen wij bepaalde van uw persoonsgegevens verzamelen voor externe communicatiedoeleinden, met name om informatievragen te beantwoorden en om beter op de hoogte te zijn van uw verwachtingen. In onze online-formulieren zijn de verplichte velden aangeduid met een sterretje. Bij gebreke aan antwoord op de verplichte vragen, zullen wij u helaas niet verder kunnen helpen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de in dit Handvest of in de verzamelformulieren beschreven doeleinden. Uw gegevens worden bewaargedurende de periode die nodig is om uw vragen te beantwoorden. 

2. RECHTSGRONDSLAG(EN) VOOR DE VERWERKING

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang om uw vragen te beantwoorden of uw toestemming. Het gerechtvaardigd belang van TotalEnergies Marketing Belgium NV houdt in dat ze uw persoonsgegevens moet kunnen verwerken om de diensten van deze website ter beschikking te stellen en te antwoorden op uw vragen of nog, bijvoorbeeld, om haar fraudepreventiebeleid uit te voeren.

3. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bepaalde afdelingen van de.

4. OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Iedere overdracht van gegevens aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en zodanig dat een passende bescherming wordt verzekerd. 

Uit hoofde van de diensten die in het kader van deze website worden geleverd, kunnen uw gegevens zoals uw naam, voornaam, e-mailadres, worden doorgegeven aan iedere vennootschap van de Groep of partner van een vennootschap van de Groep buiten de Europese Unie.

Om een passend beschermingsniveau te garanderen van de persoonsgegevens afkomstig van de Europese Economische Ruimte die kunnen worden doorgegeven aan entiteiten van de groep TotalEnergies buiten de Europese Economische Ruimte, werden Binding Corporate Rules”  ( BCR) (Interne bedrijfsregels) aangenomen.

Voor de gegevensoverdrachten die niet gedekt zijn door de BCR, naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, worden andere maatregelen voorzien om een passend beschermingsniveau te garanderen.

Als u meer informatie wilt over onze BCR's, klik dan hier. Voor informatie over andere maatregelen die zijn getroffen om een afdoende bescherming te garanderen, kunt u schrijven naar het onderstaande contactadres.

5. BEVEILIGING EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en met name om te voorkomen dat uw gegevens worden vervormd, beschadigd of dat onbevoegde derden er toegang toe krijgen.

6. UW RECHTEN

Overeenkomstig de geldende regelgeving, hebt u een recht van toegang, verbetering, verwijdering van uw persoonsgegevens en een recht om bezwaar te maken. U hebt ook het recht om zich te verzetten tegen commerciële prospectie onder de voorwaarden van de toepasselijke regelgeving. U kunt vragen om kennisgeving van uw persoonsgegevens en u hebt het recht om richtlijnen te geven over wat er met uw persoonsgegevens moet gebeuren na uw overlijden. U kan u eveneens vragen om een  beperking van het gebruik om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en/of u kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw rechten uitoefenen en ons vragen stellen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met TotalEnergies Marketing Belgium NV – Privacy,  Handelsstraat 93,  1040 Brussel.

Of per email naar : [email protected] en/of  [email protected]

 

COOKIEBEHEER

1. PRINCIPE

Een cookie is een bestandje dat het mogelijk maakt informatie over het surfgedrag vanaf uw computer op de website (bv. aantal bezoeken, aantal bekeken pagina’s ...) bij te houden, met name om uw bezoek aan de website vlotter te doen verlopen.

U kunt de op uw computer geïnstalleerde cookies te allen tijde verwijderen, de plaatsing van nieuwe cookies weigeren of vragen om een melding te ontvangen voordat nieuwe cookies worden geplaatst, door uw browserinstellingen aan te passen volgens de hieronder gegeven instructies (“Soorten cookies, cookies en statistieken en instellingen”).

Merk op dat als u een cookie verwijdert of u zich verzet tegen het plaatsen van cookies op uw computer, het mogelijk is dat u sommige diensten van de website niet zult kunnen gebruiken.

2. SOORTEN COOKIES, COOKIES STATISTIEKEN EN INSTELLINGEN

De cookies die op uw apparaat geplaatst kunnen worden wanneer u de website bezoekt, zijn ofwel cookies die uitsluitend tot doel hebben om de communicatie via elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of die strikt noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst te leveren (taalcookies, identificatiecookies ...), ofwel statistische cookies of andere cookies onder de voorwaarden die hieronder worden beschreven.

Wanneer uw voorafgaand akkoord nodig is voor het installeren van cookies, vragen wij u dit te doen via de link voor meer informatie op de eerste pagina van de website, waarbij wordt gepreciseerd dat het verderzetten van uw bezoek aan de website geldt als acceptatie.

 2.1 Welke cookies worden geïnstalleerd ?

 • Cookies die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangeboden

Cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren?

Termijn

Site (has_js)

Bevat informatie over de surfsessie en stelt de gebruiker in staat om op de site te komen.

 

Wordt na afloop van het surfen verwijderd 

cookie_agreed,  cookie-agreed, authorized_cookies_config

Legt de keuze van een gebruiker met betrekking tot cookies vast

 

13 maanden

has_js

Detection of Javascript, used by Drupal

 

Wordt na afloop van het surfen verwijderd
 

Drupal.language, Drupal_language_redirection

Choice of language of the site, used by Drupal

 

1 jaar

Drupal.tableDrag.showWeight

Browser version to adapt the display of pages, used by Drupal

 

1 jaar

form-xx-webform-123

Detection if form has already been submitted by the user, used by Drupal.

 

1 dag

_cfduid

Performance optimization, used by the CDN CloudFlare

 

Wordt na afloop van het surfen verwijderd

 

 • Cookies die door derden worden aangeboden

Uitgever van de cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren ?

Termijn

Score Card Research Beacon

Stelt “ShareThis” in staat om te zien hoeveel gebruikers verbinding maken met de site

 http://www.scorecardresearch.com/OptOutTag.aspx

2 jaar

ShareThis 

Maakt het mogelijk om content te delen op diverse sociale media

http://www.sharethis.com/privacy
Klik op de knop Opt-out om geen reclamecookies te ontvangen

__unam (9 maanden)
__stdlxmap (7 dagen)
__stgmap (7 dagen)
__stid (24 uur)
__uset (24 heures)
STPC (24 uur)
 

 METRIXLAB

Maakt het mogelijk om het tevredenheidsformulier van de site te openen en vast te leggen

Neem contact op met  [email protected]
 

7 maanden

FASTFONT 

Maakt het mogelijk om de prestaties weer te geven

 

Wordt na afloop van het surfen verwijderd 

1P_JAR, APISID, HSID, LOGIN_INFO, CONSENT, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, ANID

Added by Youtube or Google to save how a Youtube video is used. In case a user is connected to his Google account, these data are associated with him.

 

2 jaar

brainsonic

Added by Damdy to save how a video is used

 

Wordt na afloop van het surfen verwijderd

 • Statistiekcookies :

Uitgever van de cookie

Beschrijving

Hoe te weigeren ?

Termijn

AT INTERNET
idrxvr 
tmst tmst

Maakt het mogelijk om te zien hoeveel gebruikers verbinding met de site maken en hoe vaak verbinding wordt gemaakt

 http://www.xiti.com/en/optout.aspx

7 maanden

atidvistor, atuserid, xtant, xtat, xtvrn

Trafic analyse (AT Internet)

 

1 jaar en 1 dag

_ga, _gid, _utma, _utmz

Trafic analyse (Google Analytics)    

 

2 jaar

dtCookie, dtLatc, dtPC, dtSa, rxVisitor, rxvt, dtCookie, dtLatC

Performance (Dynatrace)

 

1 minuut

idrxvr

Trafic analyse (Xiti)

 

1 jaar 

Statistische cookies maken het mogelijk het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s, de activiteit van de gebruikers op de website en hun terugkeerfrequentie bij te houden. De gebruikte statistische tool, Xiti, maakt een cookie met een unieke identificator aan, waarvan de bewaartermijn beperkt is tot 13 maanden. Ook uw IP-adres wordt verzameld om te bepalen vanaf welke stad u een verbinding maakt. Deze informatie wordt na gebruik onmiddellijk geanonimiseerd zodat u niet als natuurlijk persoon geïdentificeerd kunt worden. De statistische bezoekgegevens worden door de dienstverlener AT INTERNET verzameld en vervolgens in samengevoegde en anonieme vorm aan de verwerkingsverantwoordelijke terugbezorgd via een webinterface waar alleen hij toegang toe heeft. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan derden noch voor andere doeleinden gebruikt. U kunt deze cookies op ieder ogenblik uitschakelen volgens de hierboven genoemde “opt-out”-procedure door te klikken op volgende link: http://www.xiti.com/en/optout.aspx.

 • Targettingcookies

Cookies

Description

Category

Duration

_trossion, _troRUID, _troSYNC

Display offers on the internet personalized to the user points of interest, used by doubleclick.net a Google service.

Targeting/Advertising

1 jaar en 1 maand

utag_main

Used by Tealium

Targeting/Advertising

Wordt na afloop van het surfen verwijderd

 

2.2. Hoe cookies uitschakelen, verwittigd worden voordat cookies worden geplaatst of uw browserinstellingen aanpassen?

 • Hoe op uw computer reeds geplaatste cookies verwijderen?
  • Ga naar uw computer;
  • Selecteer in schijf C:\ de map Windows;
  • Open de map ‘Temporary Internet Files’;
  • Selecteer alle bestanden (Ctrl A);
  • Kies de optie ‘verwijderen’.

 

 • Hoe uw browser instellen om cookies te weigeren of verwittigd te worden wanneer cookies worden geplaatst?
  • Voor Internet Explorer 5 (Microsoft): Kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Beveiliging’, ‘Aangepast niveau’ ga in het scrollmenu naar ‘Cookies’, onderdeel ‘Cookies toestaan op uw computer’, kies ‘Vragen’ om gewaarschuwd te worden of ‘Uitschakelen’ om alle cookies te weigeren.
  • Voor Internet Explorer 6, 7 of 8 (Microsoft): Kies ‘Extra’, ‘Internet-opties’, ‘Privacy’ en dan het niveau dat u wilt toepassen;
  • Voor Firefox: Klik op ‘Extra’, ‘Opties’ en vink in het tabblad ‘Privacy’ het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ uit;
  • Voor Google Chrome: Klik op het Chrome-menu, selecteer ‘Instellingen’, kies ‘Geavanceerde instellingen weergeven’, klik onder ‘Privacy’ op ‘Instellingen voor inhoud’ en vink ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren’ aan.
  • Voor Safari: klik op "Voorkeuren" en vervolgens op "Privacy" en selecteer vervolgens een optie voor "Cookies en websitegegevens": "Altijd blokkeren", "Toestaan van de actieve website alleen", "Toestaan van websites die ik heb bezocht".